Servei per la viabilitat

Una empresa és creada amb el propòsit de complir una missió, de prestar un servei. Tanmateix, per a complir aquesta missió cal, també, dotar a l’empresa d’una bona salut, o sigui, d’una bona viabilitat. Per això, en l’objectiu empresarial cal fixar la missió, i també cal fixar la viabilitat esperada, per poder efectuar totes les accions que garanteixin  els beneficis esperats.

Així doncs, el servei de viabilitat empresarial que jo dono, comprèn tres punts que es poden contractar conjuntament o bé, per separat:

On estem (punts 1, 2, i 3)

Revisió de la comptabilitat i dels informes pertinents ens els que podem observar on estem. En cas que no es disposi d’una comptabilitat correcta i dels informes pertinents, el servei de viabilitat empresarial inclou l’ajuda en la confecció de la comptabilitat i dels esmentats informes, i ajuda en la gestió per aconseguir que la comptabilitat i els informes necessaris es desprenguin de l’organització, per així, tenir-los sempre a punt sense fer gaire més esforços.

On volem estar i  la desviació (punt 4)

Revisió de l’objectiu de l’empresa, dels beneficis esperats i ajuda, si cal, en la definició de l’objectiu. Confecció si escau del Pla d’empresa. Establir la diferència entre el lloc on ens trobem i el lloc desitjat.

El perquè i la solució (punt 5)

El servei de viabilitat empresarial inclou establir els motius de la desviació, i definir l’estratègia per posar l’empresa en direcció cap al lloc desitjat i un cop assolit: mantenir-se o créixer.